ความเป็นมา
ภารกิจ/หน้าที่
การจัดส่วนราชการ
การประชุมสัมมนา
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ศรชล. เขต ๓
   

 
   
ลำดับเยี่ยมชม :
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2  เลขที่ 3 ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7432 5804   โทรศัพท์กองทัพเรือ 22454-5
จัดทำโดย : ฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต ๒ Email : nac2data@navy.mi.th