ทัพเรือภาคที่ ๒ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช้าบุชาพระรูปหล่อจำลองพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและกราบสักการบูชาของข้าราชการทหารและลูกจ้างในพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป
โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมประกอบพิธี สายอ้อ ดังนี้ พระครูมานิตสมณวัตร (พ่อท่านเนื่อง) วัดสวนจันทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช,
พระครูพิพัทธวรกิจ วัดภูเขาทอง จังหวัดพัทลุง, พระครูขันตยาภรณ์ วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง, พระสังฆรักษ์เอียด วัดโคกแย้ม จังหวัดพัทลุง,
พระสมุห์เสกปิยธมโม วัดในเตา จังหวัดตรัง, พระครูถิรปุญญากร วัดพระเจดีย์แหลมสอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 


 
       พระรูปหล่อจำลองเสด็จเตี่ย ขนาดความสูง ๑๙ นิ้ว
ร่วมเช่าบูชาองค์ละ ๙,๙๙๙ บาท
(มีจำนวนจำกัด)
 
       
     พระรูปหล่อจำลองเสด็จเตี่ยครึ่งองค์ ขนาดความสูง ๗.๒ นิ้ว
ร่วมเช่าบูชาองค์ละ ๒,๙๙๙ บาท
(มีจำนวนจำกัด)
 
       
     เหรียญเสด็จเตี่ย เนื้อทองแดง
ร่วมเช่าบูชาเหรียญละ ๙๙ บาท
(มีจำนวนจำกัด)
 
       
    
เหรียญเสด็จเตี่ย เนื้อทองแดงรมดำ
ร่วมเช่าบูชาเหรียญละ ๗๙ บาท
(มีจำนวนจำกัด)
 
       
  โดยสามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่ เรือโทสมบัติ เพ็งเทพ, จ่าเอกจีรพงษ์ มีเสน กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒    
 

เบอร์โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ

: 22010 และ 22014  
 

เบอร์โทรศัพท์องค์การ

: 074-311451-5 ต่อ 22010, 22014 หรือ 074-325795  
   
   
       
     
 
ข้อความและรูปภาพทั้งหมดที่นำออกเผยแพร่
ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรอง
จากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒
ว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
 
 
   
 
s