พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมกำลังพลร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เสด็จมาทรงเปิดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๗
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี ธีรกุล  พิชัยจุมพล รองผุ้บัญชาการทัพเรือภาที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชัยณรงค์  ขาววิเศษ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ
กองทัพเรือ(คพท.)และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒  ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า - ออก สงขลา (PIPO) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
  

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือและคณะ
ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ราชสักการะน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เวทีกลาง งานวัฒนธรรมสัมพันธ์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลาโพธิ์วังเขียว
กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับ
จาก พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


นาวาเอก สำเริง  คงผล รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่่ยมคำนับจาก นาวาเอก ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์
รองเจ้ากรมขนส่งทหารเรือและคณะ  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาที่ ๒ ให้การต้อนรับ  พลเรือโท สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี ธีรกุล พิชัยจุมพล รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยม
กองโรงงานฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


นาวาเอก ธรรรมรัตน์  เทียบเทียม หัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเมือง จังหวัดสงขลา
ในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน
พระเทพญาณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว ณ ศาลาการเปรียญวัดทรายขาว
ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       
   


นาวาเอก วโรดม  สุวารี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมงานเลี้ยงครบรอบ ๑๐ ปี ของบริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด ณ โรงเก็บอากาศยาน
บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด จังหวัดสงขลา  วันที่ศุกร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี บุญชิด พูลพิทักษ์ ช่วยปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๒
และพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
ณ  ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับพลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในโอกาสที่เดินทาง
มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออกสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี กำจาย  ปองเงิน  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยกำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเฝ้า ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จกลับจากประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเกาะอาดัง อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเกาะอาดัง อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยกำลังพล เป็นประธานร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒
ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี วิรัชช์ กมลศิลป์ 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ 
อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนของ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันวีรชนกองทัพเรือ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ ๑/๑๕๕๙  ณ โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จว.สงขลา
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙

       
   


ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคำรณสินธุ ทำการจับกุม เรือประมงต่างชาติ จำนวน ๓ ลำ
พร้อมลูกเรือทั้งหมด ๑๔ คน บริเวณแบริ่ง ๓๒๐ ระยะ ๑๓ ไมล์ จากเกาะโลซิน
จึงได้ทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือกลับมายัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมเพิ่มเติม  และได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพี่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

       
   


ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคลองใหญ่ พร้อมชุดแพทย์จาก โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
ออกเดินทางไปรับตัว นาย Heinz Dietmar Sieper อายุ ๖๐ ปี  สัญชาติเยอรมันผู้ป่วย ซึ่งมีอาการโรคหัวใจกำเริบ
ณ บริเวณหน้าร่องน้ำสงขลา และได้ทำการช่วยเหลือนำตัว นำกลับเข้าท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับ
จาก พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทดสอบความพร้อมของเรือและยุทโธปกรณ์
ของ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ที่ปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับ
จาก พลเรือตรี ชัชชัย  โพธิพรรค  เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ
ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับ
จาก พลเรือตรี อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์  รองสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจและติดตามความก้าวหน้า งานโครงการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒
รวมทั้ง รับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี ทรงวุฒิ  บุญอินทร์  เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ
รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญแก่กำลังพล
ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ 
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ทักษิณ  ฤกษ์สังเกตุ  หัวหน้าคณะตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า - ออกเรือ
ประมงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออกสงขลา
พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปขั้นตอนการตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออกสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย บริเวณสนามบินฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จัด เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ ๑
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๒ และเครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ ๑ สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ในการเยี่ยมชม และบินสนับสนุนการแสดงทางทหาร, บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
จัด เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงคลองใหญ่ เรือหลวงมาตรา เรือหลวงรัง และเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๙๙๒
สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในการเยี่ยมชมและทัศนะศึกษาบริเวณทะเลสาบสงขลา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


นาวาเอก ชวิน  เวียงวิเศษ  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวหลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ฯ
แหลมสนอ่อน และบริเวณชายหาดชลาทัศน์ ณ หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก
นาวาเอก ดนัย  สุวรรณหงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
และคณะ ในโอกาสที่เดินทางนำคณะนายทหารในกรมฝ่ายอำนวยการของกองทัพเรือ
มารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ 
โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองเรือยุทธการ ที่ปฏิบัติราชการใน ทัพเรือภาคที่ ๒
ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ณ สนามบิน กองบิน ๕๖
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองเรือยุทธการ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


พลเรือตรี บุญชิต  พูลพิทักษ์  ช่วยปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒  เป็นผู้แทน  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรของจังหวัดสงขลา เนื่องวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ บริเวณกำแพงเมืองสงขลา
ถนนจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

       
   


นาวาเอก ชวิน  เวียงวิเศษ  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานร่วมในพิธีวางพวงมาลาและพานพุ่ม องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาปราบดาภิเษกแห่งกษัตริย์กรุงธนบุรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือตรี ธีรกุล  พิชัยจุมพล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับ – และร่วมส่ง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ณ สนามบิน
กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๙๔ ทำการจับกุม เรือประมง น.นิสาชล ๑ ขนาด ๒๖ ตันกรอส
บริเวณแบริ่ง 040 ระยะ 50 ไมล์ จากปากร่องสงขลา ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตทำการประมง
ใบนายท้ายและประกาศณียบัตรช่างเครื่อง และลูกเรือเป็น ชาวต่างชาติ จำนวน ๔ คน
ไม่มีบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว จึงควบคุมเรือพร้อมลูกเรือ มายังท่าเทียบเรือ
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมเพิ่มเติม
และได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับ สถานีตำรวจเมืองสงขลา เพื่อดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประมง
กับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
การปฏิบัติการจิตวิทยา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สานนท์   ผะเอม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติตามภารกิจ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี ธีระพงษ์  มูลละ 
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และคณะ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจการจับกุมเรือประมงต่างชาติ
จำนวน ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๑ คน ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้ทำบันทึกการจับกุมนำส่งของกลางพร้อมผู้ถูกจับ
ให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินคคีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อกล่าวหาตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒
และพระราชกำหนดการประมง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับ - และร่วมส่ง
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ณ สนามบิน กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคลองใหญ่ ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ
จำนวน ๑๑ คน บริเวณแบริ่ง ๑๓๐ ระยะ ๑๕ ไมล์ จากเกาะกระ จึงได้ทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือมายัง
ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำการสอบสวนขยายผล
การจับกุมเพิ่มเติม และได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
เพี่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

       
   


พลเรือตรี ธีรกุล  พิชัยจุมพล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และ พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของจังหวัดสงขลา
โดยเป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ฯ ร่วมกับ นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมกิจกรรม รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หน้าลาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประกอบด้วย กิจกรรมพิธีเปิดการจัดงานเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพร กิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
และข้าราชการ ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานปิดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนรักการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
และกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง ประจำปี ๒๕๕๙
ห้องประชุมสมิหลาแคมป์ปิ้งสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ตำบลบางเขียด
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี ธีรกุล  พิชัยจุมพล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ
ชมรมภริยาทหารเรือพื้นที่สงขลา ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
       
   
นาวาเอก วโรดม  สุวารี  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ
ชมรมภริยาทหารเรือพื้นที่สงขลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สงขลา เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์ ฯ
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี ธีรกุล  พิชัยจุมพล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ 
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์
วัดที่ไม่มีผู้จองกฐิน จำนวน ๑๙๗ วัด โดยประกอบพิธี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลโท วิวรรธน์  ปฐมภาคย์  แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคำรณสินธุ ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน  ๔ คน บริเวณแบริ่ง ๒๕๐
ระยะ ๑๕ ไมล์ จากเกาะโลซิน และทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือ กลับมายัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบสวน
ขยายผลการจับกุม และดำเนินการนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

       
   
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคำรณสินธุ ทำการจับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายในทะเล จำนวน ๓ ลำ
พร้อมลูกเรือ จำนวน ๓๒ คน ประกอบด้วย เรือ ก.เอกสมุทรชัย เรือ KNF ๗๘๐๘ และเรือ KNF ๗๗๖๒ บริเวณแบริ่ง ๐๘๐
ระยะ ๔๕ ไมล์ จากเกาะโลซิน และทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือ กลับมายัง ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
โดยมี พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบสวนขยายผลการจับกุม
และส่งมอบให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินคดีตามกฎหมาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมพิธีแถวรับฟังสารจาก พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติดของคณะกรรมการ
เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมิหลาแคมป์ปิ้งสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ธีรชัย  นาควานิช  ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเข้าร่วมประชุม ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ ๒
เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน สถานภาพกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วย เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวาย  
พระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
 

 
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง)
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๒ ทำการจับกุมเรือประมงไทย ป.ทรัพย์อนันต์ 23
ขนาด 39.78 ตันกรอส ในข้อหา ไม่พบแบบแสดงการแจ้งเข้า– ออกเรือ ไม่มีการติดตั้งระบบ VMS
ไม่มีใบอาชญาบัตร ใช้ประกาศนียบัตรที่ไม่สามารถควบคุมเรือได้ ไม่มีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร
ร่วมกันทำประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางกลับมายัง ท่าเทียบเรือ
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และส่งมอบให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ
ณ สนามบิน กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และร่วมส่ง พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ณ สนามบิน กองบิน ๕๖
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   


พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๒ เนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่
รวมถึงเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่๒ โดยมี พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
และข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ
ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘

       
   
พลเรือตรี ธีรกุล  พิชัยจุมพล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยข้าราชการ ชมรมภริยาทหารเรือพื้นที่สงขลา ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ พระราชดำเนินทรงเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
นาวาเอก วโรดม  สุวารี  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชดำเนินทรงเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ
ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยมี นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน
       
   
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงศรีราชา ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๑ คน
บริเวณแบริ่ง ๑๔๐ ระยะ ๑๐ ไมล์ จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ จึงได้ทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือมายัง
ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมเพิ่มเติม
และได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   

 

พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้บัญชาการศูนย์บรรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพล
และยุทโธปกรณ์ ของศูนย์บรรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ และศูนย์บรรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานราชการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง(ปตท.สผ.จำกัด, ปภ.สงขลา, ศบภ.เขต ๑๒ สงขลา, กก.๗ ตร.รน, ประมงจังหวัดสงขลา, เจ้าท่าภูมิภาคที่๔สงขลา,
เทศบาลนครสงขลา, เทศบาลเมืองเขารูปช้าง, กู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา, ทสปช.สงขลา )เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ณ สถานีการบินฐานทัพเรือสงขลา เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๕๘

       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
ในระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อลดปัญหายาเสพติด
โดยให้สอดคล้องกับการจัดงานวันสถาปนาหน่วย ทัพเรือภาคที่ ๒
ณ สนามกีฬาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
       
   
นาวาเอก ไชยา  เตี้ยมฉายพันธ์  ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๘
เนื่องในวันออกพรรษา ณ บริเวณบันไดเขาตังกวน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
       
   
นาวาเอก บัณฑิต  ขวัญชื่น รองผู้อำนวยการกองข่าวกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สุรินทร์  เริงอารมณ์  
หัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๔
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
       
   
พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒
ตรวจการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน สถานภาพกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่กำลังพล เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
       
   


พลเรือตรี สิริบุญ  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชานชนรักบ้านเกิดและป้องกันยาเสพติด
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการพัฒนาความมั่นคงระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๒
ณ ห้องประชุมสมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท สงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือตรี สิริบุญ
  สุคนธมาน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ตรวจการจับเรือประมงเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ พร้อมลูกเรือชาวเวียดนาม จำนวน  ๒๑ คน
บริเวณแบริ่ง ๑๒๕ ระยะ ๑๙ ไมล์จากเกาะโลซิน จับได้โดย เรือหลวงคำรณสินธุ
และได้ทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดกลับมายัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผล และนำส่งเรือของกลางพร้อมผู้ต้องหา
ให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินคดีตามกฎมาย วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

       
   


นาวาเอก โชคชัย เรืองแจ่ม ผู้อำนวยการกองยุทธการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจความพร้อมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
ของศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสงขลา เพื่อรองรับการเดินทางมาตรวจ
ของคณะผู้แทน DG MARE สหภาพยุโรป (EU) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

       
   
พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจการจับกุมเรือประมงเวียดนาม
จำนวน ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๕ คน บริเวณแบริ่ง ๓๐๓
ระยะ ๑๘ ไมล์จากเกาะโลซิน จับได้โดย เรือหลวง คำรณสินธุ
และได้ทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดมายังท่าเทียบเรือ
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลและนำส่งเรือของกลาง
พร้อมผู้ต้องหาให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
ดำเนินคดีตามกฎมาย เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

       
   


นาวาเอก พิจิตต  ศรีรุ่งเรือง  เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ตรวจการจับเรือประมงเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ
พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๖ คน บริเวณแบริ่ง ๒๒๐ ระยะ ๘ ไมล์ จากเกาะกระ
จับได้โดยเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๙๙๒ และได้ทำการควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดมายัง
ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผล และนำส่งเรือของกลางพร้อมผู้ต้องหา
ให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินคดีตามกฎมาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

       
   


พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ทำการสักการะศาลหลักเมืองสงขลา
และพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลา
เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของหน่วย เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

       
   


พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย ข้าราชการ
ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวได้ทำกิจกรรมอันเป็นกุศลอันจะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ณ บริเวณศาลาโพธิ์วังเขียว (ศาลาแปดเหลี่ยม) ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
 

       
   พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
ณ ศาลาพินประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
 

       
   


พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก
พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
 

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ประกอบพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้กับ
พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง พร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตรับราชการผู้เกษียณอายุราชการ
และผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ใน ๑ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

       
   

 

พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒
โดยมี พล.ร.ท.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ
และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมอำลาหน่วย และมอบเงินบำรุงขวัญ
ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ท่าเทียบเรือ
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสมิหลา
กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และ
พลเรือตรี DATO AZHARI BIN ABDUL RASHID
ผู้บัญชาการ มณฑลทหารเรือเขต ๑ ฐานทัพเรือกวนตัน
เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิด การฝึกผสม SEAEX THAMAL
ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘
โดยมีเรือจากฝ่ายไทย จำนวน ๔ ลำ และฝ่ายมาเลเซีย จำนวน ๖ ลำ
ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
และในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐
หมู่เรือฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕
ได้เดินทางออกจาก ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

       
   

 

นาวาเอก สมชาย ศิพะโย ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ หมู่เรือฝึกผสม SEAEX THAMAL
ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ (มผส.มซ.) ของหน่วยเรือยามฝั่งประเทศมาเลเซีย ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา
ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และร่วมให้การต้อนรับ
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานรวมพล ๑๐ ปี
เยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

       
   

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ
และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

       
   

 

พล.ร.ท.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมด้วย ข้าราชการ และครอบครัว จำนวน ๑๕๓ คน
ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน Bike for mom
โดยรวมพล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และเคลื่อนขบวนไปยังศาลากลาง จว.สงขลา
ร่วมกับผู้ว่าราชการ จว.สงขลา ข้าราชการและประชาชน ชาวจังหวัดสงขลา
รวมพลังแห่งความรักและสามัคคีถวายเป็นพระราชสดุดี โดยร่วมขบวนปั่นจักรยาน
ตลอดระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร และให้การสนับสนุนวงดุริยางค์ รถพยาบาล อาหารว่าง
และน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่ออาทิตย์ที่วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๘

       
   

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเวลา ๑๐๐๐ ร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทาน
Bike for mom ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

       
   

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม
ของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการทำบุญตักบาตร
ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒, กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล,
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาทัพเรือภาคที่ ๒,
กิจกรรมพัฒนาศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวรสวนสองทะเลแหลมสนอ่อน
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

       
   

พลเรือตรี สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๒
จำนวน ๖๖ นาย ร่วมกับจังหวัดสงขลา ซักซ้อมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ Bike for Mom ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เส้นทางรอบเมืองสงขลา
ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร โดยมี นายธำรง เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

       
   

พลเรือตรี สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้า บก.ทรภ.๒
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องสมิหลา บก.ทรภ.๒ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ณ พื้นที่ภายในทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

       
   

 

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมส่ง พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ สนามบิน กองบิน ๕๖
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ
และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓
ณ ห้องประชุมทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่
ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

       
   

 

พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำและพัฒนาชายหาดเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดย ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ สงขลา
ณ บริเวณชายหาดบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๕๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

       
   

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นาวาโท ทนงศักดิ์ คำตัน นายทหารเวรศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจการจับกุมเรือประมงต่างชาติสัญชาติเวียดนาม
ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจับได้โดย
เรือหลวง คำรณสินธุ ประกอบด้วย เรือประมง จำนวน ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๕ คน
จึงได้นำเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมด มายัง ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ดำเนินการสอบสวน
และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อย

       
   

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเอก นพดล ฟักอังกูร
เจ้ากรมเสมียนตรา และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมารับฟังและบรรยายสรุปในด้านสิทธิของกำลังพล
ของทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       
   

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
รับการเยี่ยมคำนับและรับการรายงานตนเองของนายทหารนักเรียน ในโอกาสการเดินทางมา
ฝึกภาคปฏิบัติงานในเรือของนายทหารนักเรียน หลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่ของ
กองการฝึกกองเรือยุทธการ และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของทัพเรือภาคที่ ๒
ณ ประชุมห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       
   

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสงขลา
ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       
   

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นาวาเอก สุพจน์ สารภาพ รองผู้อำนวยการกองสื่อสาร
ทัพเรือภาคที่ ๒เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจการจับกุมเรือประมงต่างชาติสัญชาติเวียดนาม
ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจับได้โดย เรือหลวง ศรีราชา
บริเวณแบริ่ง ๓๒๒ ระยะ ๓๐ ไมล์ จากเกาะโลซิน แลต. ๐๗ องศา ๔๑.๓๐ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๑ องศา
๔๑.๓๘ ลิปดา อ. ซี่งอยู่ในพื้นที่ทะเลอาณาเขต ประกอบด้วย เรือประมง จำนวน ๑ ลำ
หมายเลข KG 91420 TS พร้อมลูกเรือ จำนวน ๖ คนจึงได้นำเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดมายัง ฐานทัพเรือสงขลา
ทัพเรือภาคที่ ๒ ดำเนินการสอบสวนและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อย

       
   

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นาวาเอก วโรดม สุวารี เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       
   

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       
   

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค
เจ้ากรมจเรทหารเรือ/ประธานกรรมการตรวจราชการ และคณะ

       
   

 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ

       
   

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผอ.ศรชล.เขต ๒/ผบ.ทรภ.๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดเฉพาะกิจ
สำรวจสำมะโนประชากรเรือ ในพื้นที่ หมู่ ๘ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา (ชุด ฉก.๒๐๘)
อีกทั้งได้รับทราบผลการดำเนินการ อุปสรรคและข้อขัดข้อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ

       
   

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจความพร้อม
ของ รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ สนบ.ฐท.สข.ทรภ.๒ เพื่อรองรับ การตรวจราชการของ กรมจเรทหารเรือ

 

 

 

       
   

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒รับการเยี่ยมคำนับ
จาก กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ณห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

       
    เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
และ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ให้การต้อนรับ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ
       
    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๔๔๘
       
    เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรีหญิง สุปาณี เชาวน์แหลม
หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ
       
    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลเขต ๒/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง
       
    เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาโรฮินจา
โดยมี พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน
       
    เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับ
จาก พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ รองปลัดบัญชีทหารเรือ
และคณะ เนื่องในโอกาสมาตรวจ PMQA
       
    เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ประธานคณะทำงานทางทะเลฝ่ายไทย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารเรือเขต ๑/ประธานคณะทำงานทางทะเลฝ่ายมาเลเซีย
เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะทำงานทางทะเลไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๖๗
       
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณหน้าแถวทหารและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
       
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นาวาเอก อรรณพ แจ่มศรีใส
หัวหน้ากองพระธรรมนูญ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ในการวางพวงมาลาถวายสักการะ แด่ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ซึ่งจัดโดยจังหวัดปัตตานี
       
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เจริญพล คุ้มภาษี
เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วสท.สปท.)
ในโอกาสเป็นหัวหน้าคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)
       
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก วราห์ แทนขำ
รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ฯ / ผู้บังคับหมู่เรือฝึก IMDEX ASIA ๒๐๑๕
       
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานพิธีเปิดหมวดเรือเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและพิธีปล่อยเรือปฏิบัติหน้าที่
       
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติ
ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
       
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสงขลา
       
    ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
       
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นาวาเอก สมชาย ศิพะโย
ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ตรวจการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม
       
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม
เสนาธิการทัพเรือ ภาคที่ ๒/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒
ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย
       
    เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๘ น.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ขว.บก.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
       
    เมื่อวันพุธที่ ๖ พ.ค. ๕๘ พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ในนามผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒
เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
       
         
 
ข้อความและรูปภาพได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรอง จากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ